Tin tức & Sự kiện
news & event
5 04 / 2014

Những phím tắt Photoshop giúp bạn thao tác nhanh hơn

Những phím tắt Photoshop giúp bạn thao tác nhanh hơn. Tổng hợp những phím tắt trong Photoshop mà bạn nên biết để làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn.

phim-tat-photoshop

Phím tắt Photoshop

Nhóm phím tắt hệ thống FILE

Nhóm lệnh FileTương ứngNội dung

CTRL + N New Tạo File mới

CTRL + O Open Mở file

CTRL + ALT + O Open As Mở file từ Adobe Bridge

CTRL + W Close Đóng file

CTRL + S Save Lưu

CTRL + SHIFT + S Save As Lưu ra các dạng #

CTRL + ALT + S Save a Copy Lưu thêm 1 bản copy

CTRL + P Print In ảnh

Nhóm phím tắt F

Nhóm lệnh FNội dung

F1 Mở trình giúp đỡ

F2 Cut

F3 Copy

F4 Paste

F5 Mở Pallete Brush

F6 Mở Pallete màu

F7 Mở Pallete Layer

F8 Mở Pallete Info

F9 Mở Pallete Action

Nhóm lệnh thao tác với Layer

Lệnh tắt với LAYER Tương ứng Nội dung

CTRL + SHIFT + N New > Layer Tạo Layer mới

CTRL + J New > Layer Via Copy Nhân đôi Layer

CTRL + SHIFT + J New > Layer Via Cut Cắt Layer

CTRL + G Group with Previous Tạo nhóm Layer

CTRL + SHIFT + G Ungroup Bỏ nhóm Layer

CTRL + SHIFT + ] Arrange > Bring to Front Chuyển Layer lên trên cùng

CTRL + ] Arrange > Birng to Forward Chuyển Layer lên trên

CTRL + [ Arrange > Send Backward Chuyển Layer xuống dưới

CTRL + SHIFT + [ Arrange > Send to Back Chuyển Layer xuống dưới cùng

CTRL + E Merge Down Ghép các Layer được chọn

CTRL + SHIFT + E Merge Visible Ghép tất cả các Layer

Các lệnh chọn SELECT trong Photoshop

Nhóm phím SELECT

Tương ứngNội dung

CTRL + A All Chọn tất cả

CTRL + D Deselect Bỏ vùng chọn

CTRL + SHIFT + D Reselect Chọn lại vùng chọn

CTRL + SHIFT + I Inverse Nghịch đảo vùng chọn

CTRL + ALT + D Feather Mờ biên vùng chọn

CTRL + F Last Filter Lặp lại Filter cuối cùng

CTRL + SHIFT + F Fade Chỉnh Opacity Brush

Các phím tắt với nhóm IMAGE

Nhóm lệnh IMAGE

Tương ứng Nội dung

CTRL + L Ajust > Levels Bảng Levels

CTRL + SHIFT + L Ajust > Auto Levels Tự động chỉnh Levels

CTRL + ALT + SHIFT + L Ajust > Auto Contrast Tự động chỉnh Contrast

CTRL + M Ajust > Curves Bảng Curves

CTRL + B Ajust > Color Blance Bảng Color Blance

CTRL + U Ajust > Hue/Saturation Bảng Hue/Saturation

CTRL + SHIFT + U Ajust > Desaturate Bảng Desaturate

CTRL + I Ajust > Invert Bảng Invert

Cách lệnh tắt với nhóm lệnh EDIT

Nhóm lệnh tắt EDIT

Tương ứng Nội dung

[ Zoom + Brush Phóng to nét bút

] Zoom – Brush Thu nhỏ nét bút

CTRL + Z Undo Trở lại bước vừa làm

CTRL + ALT + Z Undo More Trở lại nhiều bước

CTRL + X Cut Cắt

CTRL + C Copy Copy

CTRL + SHIFT + C Copy Merged Copy Merged

CTRL + V Paste Paste

CTRL + SHIFT + CTRL + V Paste Into Paste chồng lên

CTRL + T Free Transform Xoay hình / Chỉnh ti lệ

CTRL + SHIFT + T Transform > Again Làm lại bước Free Transform

Nhóm phím tắt công cụ -Toolbar

Nhóm phím tắt công cụ Tool bar

Tương ứngNội dung

V Move Di chuyển

M Marquee Tạo vùng chọn

L Lasso Tạo vùng chọn tự do

W Magic Wand Tạo vùng chọn theo màu

C Crop Cắt hình

I Eyedroppe Chấm màu . Thước kẻ

J Healing Brush Chấm sửa chỗ chưa hoàn chỉnh

B Brush Nét bút

S Clone Stamp Lấy mẫu từ 1 ảnh

Y History Brush Gọi lại thông số cũ của ảnh

E Eraser Tẩy

G Paint Bucket Đổ màu/Đổ màu chuyển

. Smudge Tool Mô tả hiện tường miết tay

O Burn Làm tối ảnh

P Pen Tạo đường path . vector

T Horizontal Type Viết chữ

A Path Selection Chọn đường Path . Vector

U Round Retange Vẽ các hình cơ bản

H Hand Hand Tool

Z Zoom Phóng to / nhỏ hình

D Defaul Background

Color Quay về màu cơ bản ban dầu

X Swich Foreground

& Background color Đổi màu trên bảng mà

Nhóm phím tắt VIEW

Nhóm phím tắt VIEW

Tương ứngNội dung

CTRL + Y Preview>CMYK Xem màu CMYK

CTRL + SHIFT + Y Gamut Warning Xem gam màu ngoài hệ CMYK

CTRL + + Zoom In Phóng to

CTRL + – Zoom Out Thu nhỏ

CTRL + 0 Fit on Screen Xem hình tràn màn hình

CTRL + SHIFT + H Hide Path Ẩn các đường Path

CTRL + R Show Rulers Hiện thước

CTRL + ; Hide Guides Ẩn Guides

CTRL + SHIFT + ; Snap To Guides Nhẩy bằng Guides

CTRL + ALT + ; Lock Guides Khoá Guides

CTRL + “ Show Grid Hiện lưới

CTRL + SHIFT + ‘ Snap To Grid Nhẩy bằng lưới